Novinky z legislativy

2.1.2012

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE v r. 2012Práce na dohodu o provedení práce je z důvodu nižšího zdanění výhodná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Od tohoto roku dochází k několika změnám, některé jsou pozitivní jiné nikoliv. Jak se mění legislativní úprava dohod o provedení práce? Dohoda o provedení práce přináší výhodu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Hlavní předností je, že dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Z odměny z dohody o provedení práce se tak neodvádí sociální a zdravotní pojištění a výše odměny není rozhodující. Toto ustanovení platilo v loňském roce.

Smějeme se

Sedí dva vězni naproti sobě a jeden z nich má lepru.
Tomu, který má lepru upadne ruka, podívá se na ni, veme ji a vyhodí z okna.
Druhý nic neříká.
Po chvíli mu upadne noha, veme ji a zase vyhodí z okna.
Druhý se na něj podívá a ptá se: "Zdrháš?"

tel./fax: 558 621 981, 558 621 985 mobilní tel: 739201559 e-mail: posta(at)advokati-cz.com

Odborná specializace - Advokátní kancelář Polách – Pavelec – Rájecká – Čermáková

Odborná specializace Polách – Pavelec – Rájecká – Čermáková

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování právních služeb ve všech oblastech práva.

Při poskytování našich služeb úzce spolupracujeme se znalci, auditory a daňovými poradci.

Oblasti práva, na které se zejména zaměřujeme při poskytování právních služeb, jsou:

Veřejné právo

Jedná se o poradenství pro obce, města a veřejnoprávní korporace a s tím související podnikatelská seskupení. Máme mnohaleté zkušenosti ze zastupování měst a obcí v našem regionu (viz reference). Součástí této specializace je zadávání veřejných zakázek, na které se část advokátní kanceláře specializuje již od roku 1994. Tyto služby poskytujeme jak územně samosprávným celkům, centrálním zadavatelům, tak i sektorovým a dotovaným zadavatelům.
Poskytujeme odbornou právní pomoc při zakládání neziskových organizací a následnou právní pomoc při jejich činnosti.

Obchodní právo

Zde pomáháme našim klientům zvolit vhodný způsob a formu podnikání, ať už fyzické či právnické osoby. Poskytujeme komplexní servis při založení, vzniku, přeměně či zrušení a zániku obchodní společností, při prodeji podniku a jeho části, včetně všech návrhů ve vztahu k obchodnímu rejstříku. Obchodním společnostem zajišťujeme svolávání, organizaci a vedení valných hromad, včetně vyhotovení potřebných listinných podkladů a úkonů s tím souvisejících, kdy v případě povinnosti uložené zákonem, zajišťujeme i účast notáře na valné hromadě.

Pro klienty sepisujeme veškeré druhy smluv, ať již pojmenované či nepojmenované, komplexně ošetřujeme smluvní vztahy v podnikání. Poskytujeme ucelené právní služby v oblasti vymáhání pohledávek, jako je sepis žalob, zajištění pohledávek, vymahatelnost pohledávek, započtení pohledávek, postoupení pohledávek apod..

Specializujeme se také na právní služby v oblasti leasingových a franschisingových operací.

 • Právo obchodních společností, družstev a společenství vlastníků jednotek:
  • založení společností všech právních forem a družste
  • příprava a zajištění valných hromad včetně zajištění součinnosti notáře
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • převody majetkových účastí ve společnostech (převody obchodních podílů, akcií)
  • fúze
  • sepis návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku včetně zastupování v rejstříkovém řízení
  • zastupování v řízení před živnostenským úřadem (vyřízení živnostenských oprávnění)
 • Sepisování a analýza veškerých obchodněprávních smluv
 • Zajišťovací instrumenty – sepis listin o ručení, zástavě, atp.
 • Vymáhání pohledávek – zde pro naše klienty řešíme soudní či mimosoudní vymáhání pohledávek, spolupracujeme s několika vymáhacími agenturami a s několika soudními exekutory.

Občanské právo

Jedná se o oblast zahrnující především sepis smluv dle občanského zákoníku, u smluv o převodu nemovitostí zajišťuji také návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Máme mnohaleté zkušenosti při řešení otázek tykající se bytů a nebytových prostor, tedy zejména při sepisu a konzultacích nájemních smluv, při zastupování v soudních řízeních o přivolení k výpovědím z nájmů bytů a žalobách na vyklizení bytu či nebytového prostoru. I v této oblasti práva zajišťujeme pro klienty řešení závazkových vztahů, zajištění a vymahatelnost pohledávek, převzetí závazků, přistoupení k závazkům. Věnujeme se také problematice odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady.

 • Sepisování a analýza veškerých smluv
 • Převody nemovitostí - nákup, prodej, darování domů, pozemků a bytových jednotek, vyřízení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí
 • Spoluvlastnické vztahy - zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Zástavní a ostatní věcná práva – sepis zástavních smluv na nemovitosti a movité věci, sepis smluv o zřízení věcného břemene či o zřízení předkupního práva
 • Nájem bytů a nebytových prostor – sepis nájemních a podnájemních smluv
 • Náhrada škody - uplatnění nároku na náhradu škody na majetku a zdraví, zastupování před pojišťovnou, náhrada škody vůči státu (způsobená nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím)
 • Uplatnění odpovědnosti za vady
 • Dědické právo - poradenství ve věci dědického právo, zastupování v dědickém řízení
 • Poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, včetně zajištění a přípravy Prohlášení vlastníka budovy dle zák.č. 72/1994 Sb.

Směnečné právo

Jedná se o poradenství při sepisu a převodu směnek a jiných cenných papírů, o vypracování právního rozboru k předložené směnce, zastupování ve směnečných sporech.

Správní právo

Poskytujeme služby spočívající v zastupování občana či společnosti před správními orgány a vyhotovování písemností užívaných ve styku s veřejnou správou. Právní pomoc v této oblasti se týká zejména zastupování v řízení před živnostenskými úřady, katastrálními úřady, stavebními úřadu, silničními správními úřady atp. Pomáháme klientům řešit sporné otázky spojené se zajištěním příjezdu a přístupu k nemovitostem nebo spojené s problematikou účelových a místních komunikací.

Insolvenční právo

Našim klientům poskytujeme služby při přihlašování pohledávek do insolvence, zastupování v konkursním řízení až do konečného rozvrhu, zastupování klientů jakožto věřitelů ve věřitelských výborech apod.

Pracovní právo

V této oblasti poskytujeme služby související zejména se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru, tedy posuzování pracovních smluv, zastupování v řízeních o neplatnost výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru. Dále pak pomáháme našim klientům řešit vztahy vyplývající z odpovědnosti v rámci pracovněprávních předpisů.

Trestní právo

Zde zejména zastupujeme klienty jakožto obhájci v trestním řízení u všech druhů trestné činnosti, počínaje zastupování v přípravném řízení (na Policii ČR) až po zastupování před soudem.

Stejně tak zastupujeme občany či společnosti coby poškozené v trestním řízení, kde zejména za tyto osoby uplatňujeme škodu, která jim byla trestnou činností způsobena.

Rodinné právo

V této oblasti práva pro naše klienty řešíme věci týkající se rozvodu, vypořádání majetku po rozvodu, výživného a svěření dětí do péče.

Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Na základě udělené plné moci zastupujeme účastníky ve všech druzích soudních a rozhodčích řízeních, ať už je klient v procesním postavení žalobce či žalovaného, zejména jde o spory:

 • O vymožení peněžitého plnění (dluhu)
 • Náhradu škody (způsobenou firmou, občanem či státem)
 • Určení vlastnictví k věci (zejména nemovitosti)
 • Předběžné opatření (k zamezení nakládání s majetkem)

Vymáhání pohledávek

V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti, pro naše klienty řešíme soudní či mimosoudní vymáhání pohledávek, spolupracujeme s několika vymáhacími agenturami a s několika soudními exekutory, tak aby byla pro našeho klienta zajištěna maximální výtěžnost dlužné částky.

V souvislosti s vymáháním pohledávek současně řešíme možnost, jak dlužnou částku zajistit (ručením, zástavou atp.), dlužníka vedeme k tomu, aby sepsal s věřitelem notářský nebo exekutorský zápis, který nahrazuje rozsudek, na základě kterého již věřitel může jít rovnou na exekuci.

Rovněž pro klienty zpracováváme návrhy na vydání předběžného opatření, kterým se dlužníkovi zabrání nakládání s majetkem do doby nařízení exekuce.